This site contains affiliate ads (including Amazon Associates).

Yamaguchi_pref

Winter

Fuyugeshiki

Sakiri kiyuru minatoe no Funeni shiroshi asano shimo Tada mizudori no koe wa shite Imada samezu kishi no ie
Autumn

Mura matsuri

Mura no chinjyu no kamisama no Kyou wa medetai omatsuribi Don don hyarara, Don hyarara Don don hyarara, Don hyarara Asa kara kikoeru fue taiko
広告