This site contains affiliate ads (including Amazon Associates).

landscape

Summer

Natsu no omoide – 夏の思い出

"Natsu ga kureba omoidasu" - Relive the fond memories of summer with 'Natsu no Omoide'. Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, reflecting on summer days.
Summer

Mikan no hana saku oka – みかんの花咲く丘

"Mikan no hana ga saite iru" - Explore the fragrant 'Mikan no Hana Saku Oka'. Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, about a hill where mandarin orange flowers bloom.
Summer

Natsu wa kinu – 夏は来ぬ

"Unohana no niou kakine ni" - Celebrate the arrival of summer with "Summer is Not Coming". Learn the lyrics, Roman readings, and English translations, and welcome the summer season with a melody that seems to point to light and prestigious ancient lyrics.
Spring

Cha tsumi – 茶摘み

"Natsu mo chikazuku hachijyu hachiya" - Experience the vibrant season of tea picking with the song 'Cha tsumi'. Learn the lyrics, Roman readings, and English translations of this classic Japanese song.
Autumn

Momiji – 紅葉

"Aki no yuuhi ni teruyama momiji" - Enjoy the colorful "maple leaves" that color the autumn with emotional melodies. Let's learn the lyrics, Roman readings and English translations, and talk about autumn leaves.
Winter

Fuyugeshiki – 冬景色

Sakiri kiyuru minatoe no" - Experience the serene 'Fuyugeshiki'. Learn its lyrics, Roman readings, and English translations, depicting a Japanese winter landscape.
Spring

Oboro zukiyo

"Nanohana batake ni irihi usure" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Summer

Umi(matsubara tooku)

Matsubara tooku kiyuru tokoro Shiraho no kage wa ukabu Hoshiami hamani takaku shite Kamome wa hikuku namini tobu Miyo hiru no umi Miyo hiru no umi
広告