This site contains affiliate ads (including Amazon Associates).

Up tempo

Other Specials

Kisha – 汽車

"Ima wa yamanaka, ima wa hama" - Experience the journey with 'Kisha'. Learn its lyrics, Roman readings, and English translations, reflecting on a train ride through Japan.
Spring

Hana – 花

"Haru no urara no Sumida-gawa" - Experience the beauty of spring with 'Hana'. Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, celebrating the blooming flowers and the joy of the season.
Winter

Ski – スキー

Yama wa shirogane asahi wo abite" - Hit the slopes with the song 'Ski'. Learn its lyrics, Roman readings, and English translations, capturing the excitement of skiing.
Winter

Ichigatsu ichijitsu – 一月一日

"Toshi no hajime no tameshi tote" - Welcome the New Year with 'Ichigatsu Tsuitachi = Ichijitsu '. - Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, celebrating the first day of January "Ganjitsu".
Autumn

Mura matsuri

Mura no chinjyu no kamisama no Kyou wa medetai omatsuribi Don don hyarara, Don hyarara Don don hyarara, Don hyarara Asa kara kikoeru fue taiko
Spring

Koinobori (irakanonamito)

"Iraka no nami to kumo no nami" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Other Specials

Mura no kajiya

Shibashi mo yasumanzu tsuchi utsu hibiki" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Other Specials

Kisha poppo

"Kisha Kisha poppo poppo" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
広告