This site contains affiliate ads (including Amazon Associates).

Epic poem

Summer

Shabon dama – シャボン玉

"Shabon dama tonda" - Explore the timeless nursery rhyme 'Shabon Dama'. Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, capturing the ephemeral beauty and profound emotions behind the beloved Japanese song.
Summer

Natsu wa kinu – 夏は来ぬ

"Unohana no niou kakine ni" - Celebrate the arrival of summer with "Summer is Not Coming". Learn the lyrics, Roman readings, and English translations, and welcome the summer season with a melody that seems to point to light and prestigious ancient lyrics.
Spring

Cha tsumi – 茶摘み

"Natsu mo chikazuku hachijyu hachiya" - Experience the vibrant season of tea picking with the song 'Cha tsumi'. Learn the lyrics, Roman readings, and English translations of this classic Japanese song.
広告
Autumn

Yuuyake koyake – 夕焼小焼

"Yuuyake koyake de higa kure te" - Experience the serene beauty of 'Yuyake Koyake'. Learn its lyrics, Roman readings, and English translations, depicting the evening glow.
Autumn

Momiji – 紅葉

"Aki no yuuhi ni teruyama momiji" - Enjoy the colorful "maple leaves" that color the autumn with emotional melodies. Let's learn the lyrics, Roman readings and English translations, and talk about autumn leaves.
Winter

Haru yo koi – 春よ来い

Haru yo koi, hayaku koi" - Anticipate the arrival of spring with 'Haru yo Koi'. Learn its lyrics, Roman readings, and English translations, capturing the tender feelings of a child longing for spring and its gentle melody.
Spring

Omoide no Album – おもいでのアルバム

"Ituno koto daka omoidashite goran" - Relive precious memories with the song 'Omoide no Album'. Explore its lyrics, Roman readings, and English translations, capturing moments from the past.
Spring

Hana – 花

"Haru no urara no Sumida-gawa" - Experience the beauty of spring with 'Hana'. Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, celebrating the blooming flowers and the joy of the season.
Winter

Sunayama – 砂山

"Umi wa araumi Mukou wa sado yo" - Experience the serene beauty of "Sunayama" and the harsh winter cold that will soon come. Learn its lyrics, Roman readings, and English translations, reflecting on a Sand dunes."
Spring

Soushunfu – 早春賦

"Haru wa nanomi no kaze no samusa yo" - Welcome the early signs of spring with 'Soushunfu'. Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, depicting the gentle onset of spring.
Winter

Fuyugeshiki – 冬景色

Sakiri kiyuru minatoe no" - Experience the serene 'Fuyugeshiki'. Learn its lyrics, Roman readings, and English translations, depicting a Japanese winter landscape.
Spring

Oboro zukiyo

"Nanohana batake ni irihi usure" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Summer

Umi(matsubara tooku)

Matsubara tooku kiyuru tokoro Shiraho no kage wa ukabu Hoshiami hamani takaku shite Kamome wa hikuku namini tobu Miyo hiru no umi Miyo hiru no umi
Autumn

Sato no aki

"Shizukana shizukana sato no aki" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Autumn

Tsuki no sabaku

"Tsuki no sabaku wo haru baruto" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
広告